Nếu phát hiện thấy mình có một trong những dấu hiệu dưới đây, chứng tỏ bạn đang chi tiêu tiền quá lãng phí.