8 truyện cười ngắn cuối cùng của bộ An Nam

Đây là 8 truyện tiếu lâm cuối cùng (101-108) của bộ truyện cười hay An Nam, mời các bạn đọc và thư giãn với Sudo Truyện nhé! =)

Truyen cuoi hay va hai huoc nhat
Truyện cười hay và hài hước nhất

101. Thế thôi, chứ có gì đâu
102. Ăn lắm thì được vào thân nhiều
103. Nhả ngay ra không thì chết
104. Anh kẻ noi làm thơ huê tình
105. Gớm mặt mày, lâu nay mới thấy
106. Đánh chảy máu đầu ông rồi
107. Đâu mất cái mũi rồi
108. Uống rượu bằng chén con mà chết hóc

101. Thế thôi, chứ có gì đâu

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Có một anh, chung quanh nhà thì những thầy đồ, thầy lang, thầy địa lý, thầy phù thủy, thầy bói, thầy số ở nhiều lắm; mà anh ta thì dốt nát chẳng làm được thầy gì cả. Vả lại vợ nó cứ nhiếc móc, cho nên cu cậu tức mình, cũng nhất định đi làm thầy.
Đi đến trưa, qua một hàng cơm. Mụ hàng chào:
– Mời bác vào sơi rượu. Anh ta trừng mắt, bẻ rằng:
– Ai là bác nhà chị?
– Mời ông vào sơi cơm vậy.
– Ai là ông nhà chị?
– Nào ai biết ông là gì mà mời chứ?
– Mời là thầy.
– Thế thì mời thầy vào sơi cơm.
Anh ta vào. Nhà hàng dọn cơm rượu tử tế. Thầy ngất ngưởng ngồi đánh chén. Bà hàng nghi hoặc, chẳng biết là thầy gì, mới lại gần hỏi rằng:
– Thưa thầy, thầy là thầy gì, cho tôi biết? Hoặc có việc gì nhờ đến thầy chăng?
– Tôi là thầy bùa, chữa được bách bệnh.
Ngay lúc đó, có một anh, vợ ở nhà phải bệnh thổ tả, hốt hoảng chạy đến xin gừng. Bà hàng mới trỏ, bảo rằng:
– Phúc bẩy mươi đời nhà bác! Đây có ông thầy bùa cao tay lắm, chữa được bách bệnh. Đó, ông ấy ngồi đó. Lại mà xin dấu cho bác gái uống.
Anh kia đến gần, khúm núm thưa rằng:
– Lạy thầy, nhà con phải chứng thổ tả nguy lắm. Xin thầy làm phúc cứu cho.
– Được, không khó gì. Đi lấy giấy bút đem lại đây.
Anh kia vội vàng đi kiếm, mang lại, thầy mới lấy một tờ giấy, vẽ năm con chó xồm, mõm vạt ống dầu, rồi đưa cho mà dặn rằng:
– Đem về giơ cái bùa này lên cho người có bệnh trông thấy, rồi đốt thả vào trong bát nước lã, cho uống thì khỏi ngay.
Anh kia xin vâng, lập tức mang bùa về, cứ theo như lời thầy đã dặn, đem đốt cho vợ uống. Thế nào mà người vợ khỏi ngay!
Tang tảng sáng anh ta đến hàng cơm đón ngay thầy về nhà, thết đãi rất hậu. Tiếng đồn vang cả trong làng.
Hôm sau, thầy đương ngồi uống rượu, bỗng có một người chạy đến xin bùa cho vợ. Thầy hỏi:
– Chị ấy làm sao?
– Thưa lạy thầy, nhà con trở dạ từ hôm qua đến giờ mà chưa đẻ được, xin thầy làm phúc cứu cho.
– Ừ được chẳng khó gì, đừng lo. Bỏ bút giấy đây.
Vẽ ngay ba cái bị, chín cái quai, mười hai con mắt, đưa cho mà bảo rằng:
– Anh mang cái bùa này về, giơ lên cho chị ấy nhìn, rồi đem đốt mà hòa với nước lã cho uống, thì đẻ ngay. Anh kia vội vàng đem bùa về, cứ thế mà đốt cho vợ uống. Vợ uống khỏi miệng, đẻ liền!.
Thôi! từ bấy giờ hai nhà tranh nhau đón thầy, thết đãi, cơm gà cá gỏi thậm tử tế.
Cách mấy ngày, thầy đòi về; hai nhà lễ tiễn cực hậu. Một nhà có thằng con trai mười lăm tuổi, năn nỉ xin đi theo thầy. Thầy ưng. Bố mẹ nó mới xuất tiền lưng gạo bị, cho con đi theo, ăn học.
Được hơn một năm, thằng bé ấy xin phép về chơi nhà. Bố mẹ mừng rỡ, hỏi con học hành thế nào. Con thưa rằng:
– Chắc hẳn thầy mẹ ở không được bằng lòng thầy, cho nên thầy chẳng dạy bảo gì suốt cả. Cả ngày chỉ bắt đun nước, quét nhà mà thôi.
Bố mẹ lấy làm buồn, bàn với nhau hay là thế thực. Người bố lập tức bắt lợn, đong gạo, mua chè lá
thân hành đem con đến tận nhà thầy, làm lễ nhập môn lại, năn nỉ thưa rằng:
– Lạy thầy, xin thầy làm phúc cho cháu ăn mày thầy, để về sau cháu được nên thân người, thì chúng tôi không bao giờ dám quên ơn.
Thầy nói:
– Nghề tôi chẳng khó gì mà phải học, chỉ xem ý cũng biết được.
Bố thằng bé tưởng thầy không chịu truyền phép cho, cứ van lạy mãi. Thầy nín không được, phải nói thực rằng:
– Khốn nạn! Nghề tôi có khó gì đâu mà phải học? Trông ý là đủ biết! Này, như người tháo dạ, thì vẽ lũ chó cho nó vào nó dọn sạch ở trong ấy đi, thì còn đâu mà là ỉa nữa? Còn như đàn bà khó đẻ, thì vẽ ông Ba Bị cho ông ấy vào doạ nạt đứa bé; đứa bé sợ, phải thòi ra. Thế thôi, chứ có gì đâu!…

102. Ăn lắm thì được vào thân nhiều

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Hai vợ chồng trẻ, nuôi một thằng ở, ngày nào cũng bắt nó ăn cơm nguội. Nó tức quá, không biết làm thế nào được.
Một hôm, người chồng đi vắng, thằng nhỏ ngồi ở trong bếp, giả cách vạch quần bắt rận, rồi thở dài mà than rằng:
– Chết nỗi! Mới ăn cơm nguội có một tháng, mà gì… đã to xù thế này ư, Giời? Cô nghe thấy in trí như vậy.
Từ đấy cứ bắt chồng bữa nào cũng phải lẩm cơm nguội; còn cơm sốt thì để cho thằng nhỏ sực. Chồng lấy làm lạ, hỏi mãi, vợ cứ nín; sau tức quá, gắt om lên rằng:
– Việc gì mà bữa nào cũng bắt ông ăn cơm nguội, mà hỏi thì lại câm, là nghĩa làm sao? Vợ nín không được, phải cãi:
– Ăn lắm thì được vào thân nhiều, việc gì mà ỏm tỏi cả lên?…

103. Nhả ngay ra không thì chết

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Một anh phải lòng một chị nhà thổ.
Chị nọ nhổ hai cái lông giao cho anh kia để làm của tin. Anh kia nhận lấy, quý hóa không biết chừng nào. Khâu ngay một cái túi con, bỏ vào, đêm ngày đeo ở trước ngực.
Một hôm, đương đi chơi ở ngoài phố, sực nhớ đến nhân tình, mở túi ra xem. Chẳng may gió bay mất hai cái lông!
Anh ta hoảng hốt vội vàng chạy theo hút gió, tìm; chạy đến chỗ ngã ba, trông thấy anh thợ ngồi khâu giày, mồm đương ngậm hai sợi dây móc. Anh mất của sấn ngay đến, trỏ vào mặt mà sừng sộ rằng:
– À! mày lại chực nuốt sống của ông à? Muốn sống nhả ngay ra giả ông, không thì chết bây giờ!…

104 . Anh kẻ noi làm thơ huê tình

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Một cô con quan, kén chồng, tính hay thích thơ nôm.
Anh kẻ noi gánh phân đi qua, thấy cô ta đứng cửa, mới làm thơ ve, thơ nôm nhưng mà trong câu nào cũng có đệm một chữ, đọc rằng:
Huynh nay chẳng phải đứa bờm xờm;
Vả lại trong nhà lúc bát cơm.
Trong bếp lam nham tam chĩnh mắm; Ngoài sân lúc nhúc lục cây rơm. Trông thấy Cô mình anh cũng dục; Đêm nằm mơ ngủ tiểu ra đờm!

105. Gớm mặt mày, lâu nay mới thấy

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Một anh vẫn hay ra vào thỉnh thót cửa quyền môn.
Một khi phải đi vắng lâu không vào hầu trong Quan Huyện. Về, nghe nói Bà Lớn mới ở cữ, vội vàng đi mua cân giò, lễ mễ xách vào dinh.
Bà Huyện, từ hôm đẻ cho đến hôm đó mới đi được đại tiện. Ra ngồi chuồng tiêu ở cạnh hàng rào, một mình lẩn thẩn, cúi ròm thấy cái kia. Vốn lâu nay Bà chửa, không năng nhìn thấy mặt nó, cho nên
mới trách rằng:
– Gớm mặt mầy, lâu nay mới thấy!
Anh nọ vừa sực đi đến giáp bờ rào, nghe tiếng Bà Lớn nói thế, tưởng Bà Lớn quở mình; sợ lắm,vội vàng bẩm rằng:
– Bẩm lạy Bà Lớn, quả con về quê giỗ bố con, con vừa mới ra, chân ráo chân ướt, phải đến hầu ngay để mừng Bà Lớn…

106.. Đánh chảy máu đầu ông rồi

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Một chị con gái, gánh nước ở dưới sông. Trời mưa, đường đê dốc mà trơn, không thể nào gánh lên được. May có ông sư đi qua đấy. Chị chàng ta mới nhờ sư giắt lên hộ.
Ông sư cầm tay giắt nó lên. Nhưng mà thấy nó trắng trẻo, xinh xắn, thì nhỏ giãi ra.
Lên đến trên đê, ông sư thèm quá, không làm sao nhịn được; đánh liều, luồn tay vào trong váy nó, thọc một cái.
Đứa con gái giận quá, đỗ ngay gánh nước xuống, cầm đòn gánh choảng một cái vào đầu ông sư. Ông sư đau, vội vàng lấy tay xoa đầu… Nào ngờ phải hôm chị nọ thấy tháng!… Sư ông thấy tay có máu, chửi rằng:
– Bá ngọ mầy; đánh chảy máu đầu ông ra rồi!…

107.. Đâu mất cái mũi rồi

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Một anh nhà làm hàng sáo; tính khí bủn xỉn, đánh dấu từng tí cám một, chỉ sợ vợ ăn cắp đem bán vụng.
Một hôm, có việc phải đi vắng; ra gí mồm vào thúng cám, để làm dấu; xong rồi mới đi.
Đi khỏi, vợ vội vàng hớt trộm ngay mấy đấu, rồi vén váy gí luôn cái của mình vào để hoàn giả dấu. Đến lúc anh chồng về, vào nhận. Nhìn đi nhìn lại, nghiêng đầu lệch cổ, lẩm bẩm rằng:
– Quái, đâu mất cái mũi rồi?!?

108. Uống rượu bằng chén con mà chết hóc

[Bộ Truyện Tiếu Lâm – Truyện Cười Hay An Nam]

Có một anh tính khí rất keo cú. Hễ nhà có giỗ, thì cứ đem những chén “hạt mít” ra để mời khách uống rượu.
Một khi, có bạn ở xa đến chơi; anh ta phải thết cơm rượu, cứ lối cũ giở ra.
Người khách biết ý, đương ngồi uống rượu, tự nhiên khóc hu hu lên. Anh kia, ngạc nhiên, hỏi làm sao đương vui lại khóc?
Người khách, gạt nước mắt, đáp rằng:
– Tôi uống rượu, nhìn thấy chén, thì lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi, ngày xưa cũng vì uống rượu bằng chén con như thế này, mà phải chết oan.
– Làm sao thế?
– Tại chén nhỏ quá, vô ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc!
Anh chủ nhà vội vàng thay ngay chén con, mà lấy chén lớn đem ra.

Mời bạn đón đọc những truyện cười hay khác ra ra mắt vào các bài đăng sau.

Đọc truyện cười hay sô 81 đến 100 của bộ này.

Sudo Truyện

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *